هنر رفوگری مکمل هنر فرشبافی است که بعداز هنر قالی بافی به وجود آمده. کار رفوگر، مرمت و بازسازی و همچنین تزیین فرش است. رفوگری از نظر کلی شامل مراحل: شیرازه دوزی، پل سازی، گلیم بافی، بیدخوردگی، سوراخ شدگی وپارگی، رنگرزی و … می باشد.

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

 

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

 

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

 

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی